اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد باقر گرایلی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

bagher_graylymiu.ac.ir

سردبیر

محمد رضا میرزایی

حقوق جزا و جرم شناسی دکترای جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

mr_mirzaeimiu.ac.ir

هیات تحریریه تخصصی

نایب علی اختری

حقوق جزا و جرم شناسی دکترای جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

na_akhtarimiu.ac.ir

محمد رضا میرزایی

حقوق جزا و جرم شناسی دکترای جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

mr_mirzaeimiu.ac.ir

سرور حیدری

حقوق جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

s_heidarimiu.ac.ir

یحیی حسین اکبری

حقوق جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

yh_akbarimiu.ac.ir