بررسی مجازات‌های جایگزین حبس در نظام کیفری اسلام و کد جزایی افغانستان

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

دانش پژوه دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه مشهد مقدس

چکیده

متصدیان نظام کیفری سه هدف عمدۀ پیشگیری، بازدارندگی و بازپروری را در اجرای مجازات دنبال می‌کنند. مهم‌ترین هدفی که از مجازات متصور است و بر سایر کارکردهای مجازات برتری دارد اصلاح و بازپروری بزهکار می‌باشد که رویکردی آینده‌نگر به مجازات است. در مورد زندان نه تنها این اهداف محقق نشده است، بلکه موجب تورم جمعیت کیفری شده و سایر پیامدهای منفی دیگری را نیز در پی داشته است. آسیب‌های کیفر زندان موجب شده تا رویکرد جدیدی در سیاست جنایی نسبت به کیفر زندان صورت گیرد، مبنی بر اینکه مجازات حبس را به حداقل رسانده و به جای آن حتی الامکان از مجازات‌های جایگزین استفاده شود. در نظام کیفری اسلام حبس به عنوان مجازات اصلی تلقی شده و تنها در مورد حبس‌های تعزیری امکان جایگزینی وجود دارد که نمونه‌های آن را می‌توان در سیره عملی اهل بیت: و حاکمان اسلامی ‌مشاهده نمود. رایج ترین جایگزین‌های حبس در کد جزایی افغانستان عبارت‌اند از دوره مراقبت، انجام خدمات عامه، محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس در منزل.

کلیدواژه‌ها