اهداف و چشم انداز

1-  تحلیل، نقد و بررسی اندیشه های مطرح در حوزه حقوقی؛

2-طرح موضوعات و مسائل نو حقوقی؛

3-تبیین و تشریح مباحث حقوقی در عرصه بین الملل؛

4- گسترش و تعمیق مباحث و مطالعات حقوقی؛

5- زمینه سازی جهت تربیت و رشد پژوهشگران و عالمان آشنا به زمان؛

6 - تلاش در جهت ساماندهی و جهت دهی به پژوهش ها و پژوهشگران در حوزه های حقوقی؛

7-ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه های نو و ابداعات پژوهشی؛

8- زمینه سازی جهت طرح آراء و انظار استادان و دانش پژوهان مجتمع در موضوع حقوقی؛

9- ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه.