جهل به حکم و مسئولیت کیفری

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس

چکیده

اصل معروف در حقوق کیفری این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. یعنی جهل به حکم تأثیری در مجرمیت و مسئولیت مرتکب ندارد و از سوی دیگر جهل موضوعی رافع مسئولیت است. در این مقاله سعی شده است از نظر حقوق موضوعه و فقه درست یا نادرست بودن این اصل، مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، پذیرش مطلق و بی‌چون و چرای این اصل هم بر اساس فقه و هم دیدگاه‌های جدید حقوقدانان در حقوق کیفری مورد مناقشه قرار گرفته است. در حقوق کیفری با توجه به اثرات منفی و غیر معقولانه پذیرش اصل مشهور به سمتی حرکت می‌کند که می‌توان از این اصل به عنوان یک عذر و دفاع استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها