«اختلاس» در فقه و قانون افغانستان

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

جرم اختلاس یکی از جرایم مالی دولت‌ها و از مفاسد اقتصادی دامنگیر جهانی می­باشد. در این مطالعه به  بررسی جرایم اختلاس در فقه و حقوق افغانستان پرداخته و اشاره به ارکان سه‌گانه این جرم و مجازات آن در کد جزا مصوبه 1395 جمهوری اسلامی افغانستان شده است.  جرم اختلاس به عنوان یکی از معضلات اداری کشورها رشد فزاینده در سطح جهان داشته است. در این مقاله ضمن اشاره به تعریف‌های صورت گرفته از جرم اختلاس، به ارایه تعریفی منتخب از اختلاس پراخته شده است که با بسیاری از جرایم مالی مثل سرقت، خیانت در امانت و... شباهت دارد. در عین حال تفاوت‌هایی نیز میان این جرایم با جرم اختلاس وجود دارد که از آن جمله، سمت مرتکب و وضعیت ویژه اموال و اعتماد عمومی در جرم اختلاس است. سرانجام به این نکته نیز پرداخته شده است که آیا موضوع جرم اختلاس منحصراً اموال منقول است یا اینکه جرم اختلاس در مورد اموال غیر منقول نیز قابلیت تحقق را دارد؟

کلیدواژه‌ها