اصول حاکم بر تشدید مجازات از منظر فقه و حقوق ایران و افغانستان

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

چکیده

از دیر باز به صورت سنتی، اصول و قواعدی بر حقوق جزا حاکم بوده است تا حقوق جزا در چارچوبی قاعده‌مند و ضابطه‌دار به اجرا در آید و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری شود. برخی از اصول نیز در پی پیشرفت و گسترش علم، بر حقوق جزا افزوده شده است، به گونه‌ای که امروزه مجموع اصول قدیم و جدید را به عنوان اصولی اساسی و راهبردی حقوق کیفری می‌نامند. هر گاه حقوق جزا در چارچوب این اصول به اجرا در آید در این صورت می‌توان عملی شدن یک حقوق جزای انسانی را نوید داد و تشدید مجازات را با رعایت این اصول ضابطه‌مند ساخت. اصولی که در این مقاله مورد برسی قرار گرفته اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اصل تساوی بودن جرم و مجازات می‌باشند، لذا با رعایت این اصول می‌توان حقوق جزا را قاعده‌مند و ضابطه‌دار ساخت و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری کرد. این اصول و قواعد قبل از به وجود آمدن مکاتب حقوق جزاء، نظام حقوق اسلام به آن رسمیت بخشیده و مورد تأکید قرار داده است که اگر این اصول رعایت گردد تشدید و تخفیف مجازات هیچگونه مغایرتی با اصول حاکم بر حقوق جزا نخواهد داشت، بلکه تشدید مجازات با رعایت آن اصول در راستای اجرای عدالت کیفری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها