مدیریت خشم و تأثیر آن بر پیشگیری از جرم در آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

چکیده

قوه قهریه یکی از نعمت‌های الهی است که در وجود هر شخص به ودیعه نهاده شده تا ازآن، بدون افراط و تفریط، به نفع خود، جامعه و رضایت پروردگار استفاده کند. اگر اسب لگدزن و چموشِ خشم، در میدان زندگی افسار گسیخته و رها باشد، با طغیان و نافرمانی‌‌اش، پیش از اینکه به دیگران آسیب برساند، نخستین ضربه و ضرر آن، متوجه خود شخص خواهد بود! مدیریت خشم، در دین مقدس اسلام، دارای اهمیت فراوان است، چه آنکه کظم غیظ، دارای ثواب است و انسان را به شاهراه سعادت و ابراز نادرست آن دارای عقاب و به سیاه چاله‌های سقوط، سوق می‌دهد. هدف از نوشتن این سیاهه، پیشگیری از جرم و رسیدن به‌ راهکارهای عملی مهارِ خشم از منظر قرآن و سنت می‌باشد که با روش تحقیق کتابخانه‌ای مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته است. یافته‌های تحقیقِ حاضر این است که قرآن کریم و احادیث معصومینD، اظهارخشم مناسب را تحسین و خشم نامناسب را به شدت تقبیح نموده و برای فرونشاندن آتش مشتعل خشم، راهکارهای عملی خوبی را بیان داشته است.

کلیدواژه‌ها